Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta questão deve-se observar...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
É consenso geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Analisa-se agora os fatores...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Esta análise visa identificar...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Por definição, ... significa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
É importante deixar claro a definição de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
O termo...refere-se à/ao...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...geralmente significa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
É importante enfatizar que...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
O foco é em/no/na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
O que se quer dizer é...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Diversas explicações foram dadas.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...encontrou significante correlação entre...e...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej