Zwroty | japoński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
これは周知の事実だが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
・・・・と言われているが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
最近では・・・・と言われているが、
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
私たちの目的は・・・・
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
・・・・を強調することは重要である。
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
私たちが意味しているのは・・・・
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
複数の例が見受けられる。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej