Zwroty | francuski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
C'est un fait bien connu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
De nos jours, il est convenu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Nous analyserons ensuite les points...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Un thème récurrent est...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Ce travail explore les causes de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Notre but est de...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Par définition... signifie...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
Le terme... fait référence à...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...est communément compris comme...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
Il est important de mettre en valeur...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Nous concentrons notre attention sur...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
Ce que nous entendons par là est que...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Plusieurs explications ont été proposées.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej