Zwroty | fiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Keskitymme...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej