Zwroty | duński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det er et velkendt faktum at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Et vedvarende emne i...er...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Vores formål er at...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Ved definition...betyder...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
Termet... henviser til...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
Ifølge..., defineres...som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...forståes sædvanligvis som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
Det er vigtigt at understrege...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Vores fokus er på...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
Hvad vi mener er at...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej