Zwroty | czeski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej