Zwroty | turecki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ein beständiges Thema in ... ist...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Podkreślenie wartości swoich badań
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Unsere Intention ist, ...
Amacımız ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definitionsgemäß ... bedeutet...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Der Begriff ... bezieht sich auf...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Gemäß ... wird ... definiert als...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Damit meinen wir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej