Zwroty | polski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Wiele się mówi i pisze o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ein beständiges Thema in ... ist...
Stałym tematem w...jest...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Podkreślenie wartości swoich badań
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Praca ta bada przyczyny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Unsere Intention ist, ...
Naszym celem jest...
Używane do wskazania głównych celów badania
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Z definicji... wynika...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termin...odnosi się do...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Gemäß ... wird ... definiert als...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Należy podkreślić,...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Skupiając się na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Damit meinen wir...
Mam na myśli, że...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej