Zwroty | chiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Het is een welbekend feit dat ...
众所周知...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
如今,大家普遍认为...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Aansluitend bespreken we de factoren ...
我们审视...等方面。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
在此分析基础上,我们论证...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Een vast onderwerp in ... is ...
在...领域,学者们普遍认为...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Podkreślenie wartości swoich badań
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
这项研究探寻...的原因
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
近期相关研究的作者建议...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Ons doel is, ...
我们的目的是...
Używane do wskazania głównych celów badania
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Volgens de definitie betekent ... ...
根据定义,...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
明确...的定义很重要
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Het begrip ... heeft betrekking op ...
术语...指...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
根据...,...被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...普遍被认为是指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
提到...,通常我们想到的是...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
两个简短的例子可以解释这一概念。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
强调...很重要
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Onze aandacht is gevestigd op ...
我们的关注点在...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最后,我们应该明确对...的定义
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Daarmee bedoelen we ...
我们的意思是...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
就此可以提供几种解释。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
根据...,其他学者认为...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究表明多种因素与...相关
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...发现...和...存在重要关联
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej