Zwroty | turecki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ogólne wprowadzenie do tematu
これは周知の事実だが、・・・
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ogólne wprowadzenie do tematu
・・・・と言われているが、・・・
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
・・・・という事実について検討すると、・・・
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Podkreślenie wartości swoich badań
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
最近では・・・・と言われているが、
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
私たちの目的は・・・・
Amacımız ...
Używane do wskazania głównych celów badania
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
・・・・を強調することは重要である。
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
私たちは・・・・に重点を置いている。
Bizim odaklandığımız nokta ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
私たちが意味しているのは・・・・
Demek istediğimiz şu ki ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
複数の例が見受けられる。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej