Zwroty | polski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Podkreślenie wartości swoich badań
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
Używane do wskazania głównych celów badania
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej