Zwroty | polski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Podkreślenie wartości swoich badań
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
Używane do wskazania głównych celów badania
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Keskitymme...
Skupiając się na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej