Zwroty | angielski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ogólne wprowadzenie do tematu
On tunnettu tosiasia, että...
It is a well-known fact that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
A great deal is being written and said about…
Ogólne wprowadzenie do tematu
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
It is generally agreed today that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
We then review the factors…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
We build on this analysis to identify…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Itsepintainen perusajatus... on...
A persistent theme in...is…
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Podkreślenie wartości swoich badań
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
This research explores the causes of…
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
The authors of more recent studies have proposed that…
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Tarkoituksemme on...
Our purpose is to…
Używane do wskazania głównych celów badania
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Määritelmältään...tarkoittaa...
By definition… means…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
It is important to be clear about the definition of…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termi... viittaa...
The term… refers to…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
The standard model suggests that… can be defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mukaan ... määritellään...
According to..., …is defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
…is commonly understood to mean…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Two brief examples might clarify this concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
On tärkeää painottaa...
It is important to emphasize…
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Keskitymme...
Our focus is on…
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finally, we should clarify our definition of…
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Tarkoitamme tällä, että...
What we mean is that…
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Useita selityksiä on tarjottu.
Several explanations have been offered.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Nämä selitykset kumpuavat...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Following..., scholars have argued that …
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...found a significant correlation between… and…
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej