Zwroty | turecki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
Amacımız ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
Demek istediğimiz şu ki ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej