Zwroty | japoński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
これは周知の事実だが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
・・・・と言われているが、・・・
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
最近では・・・・と言われているが、
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
私たちの目的は・・・・
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
・・・・を強調することは重要である。
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
私たちが意味しているのは・・・・
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
複数の例が見受けられる。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej