Zwroty | czeski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
Je obecně známým faktem, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
Přetrvávající otázka v...je...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
Našim cílem je...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
Podle definice...znamená...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Je důležité si ujasnit definici...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
Termín...odkazuje na...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
Podle... je definován/a jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
...se obecně rozumí...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
Je důležité zdůraznit...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Zaměřujeme se na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
To, co máme na mysli, je...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Bylo navrhnuto několik definic.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tato vysvětlení vychází z...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej