Zwroty | chiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
众所周知...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
如今,大家普遍认为...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
我们审视...等方面。
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
在此分析基础上,我们论证...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
在...领域,学者们普遍认为...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
这项研究探寻...的原因
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
近期相关研究的作者建议...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
我们的目的是...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
根据定义,...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
明确...的定义很重要
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
术语...指...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
根据标准模型,...可以被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
根据...,...被定义为...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
...普遍被认为是指...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
提到...,通常我们想到的是...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
强调...很重要
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
我们的关注点在...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最后,我们应该明确对...的定义
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
我们的意思是...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
就此可以提供几种解释。
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
根据...,其他学者认为...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究表明多种因素与...相关
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...发现...和...存在重要关联
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej