Zwroty | angielski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
It is a well-known fact that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
A great deal is being written and said about…
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
It is generally agreed today that…
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
We then review the factors…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We build on this analysis to identify…
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
A persistent theme in...is…
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
This research explores the causes of…
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
The authors of more recent studies have proposed that…
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
Our purpose is to…
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
By definition… means…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
It is important to be clear about the definition of…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
The term… refers to…
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
The standard model suggests that… can be defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
According to..., …is defined as…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
…is commonly understood to mean…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
It is important to emphasize…
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Our focus is on…
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finally, we should clarify our definition of…
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
What we mean is that…
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Several explanations have been offered.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Following..., scholars have argued that …
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...found a significant correlation between… and…
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej