Zwroty | rumuński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Trecând din nou în revistă factorii...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
O temă recurentă in domeniul...este...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Această lucrare explorează cauzele...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Prin definiție, ... înseamnă...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Termenul...se referă la...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...este înțeles ca...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
Este important să accentuăm...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Ceea ce vrem să spunem este...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej