Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta questão deve-se observar...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
É consenso geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Analisa-se agora os fatores...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Esta análise visa identificar...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Por definição, ... significa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
É importante deixar claro a definição de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
O termo...refere-se à/ao...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...geralmente significa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
É importante enfatizar que...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
O foco é em/no/na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
O que se quer dizer é...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Diversas explicações foram dadas.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej