Zwroty | polski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Wiele się mówi i pisze o...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Stałym tematem w...jest...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Praca ta bada przyczyny...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Naszym celem jest...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Z definicji... wynika...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Termin...odnosi się do...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
Należy podkreślić,...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Skupiając się na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Mam na myśli, że...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej