Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
Het is een welbekend feit dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Een vast onderwerp in ... is ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Ons doel is, ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Volgens de definitie betekent ... ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Daarmee bedoelen we ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej