Zwroty | francuski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Notre but est de...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej