Zwroty | fiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej