Zwroty | duński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Używane do wskazania głównych celów badania
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej