Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ogólne wprowadzenie do tematu
众所周知...
Het is een welbekend feit dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ogólne wprowadzenie do tematu
如今,大家普遍认为...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
我们审视...等方面。
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
在此分析基础上,我们论证...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
在...领域,学者们普遍认为...
Een vast onderwerp in ... is ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
这项研究探寻...的原因
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
近期相关研究的作者建议...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
我们的目的是...
Ons doel is, ...
Używane do wskazania głównych celów badania
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

根据定义,...的意思是...
Volgens de definitie betekent ... ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
在这篇论文中,术语...的意思是...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
明确...的定义很重要
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
术语...指...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
根据标准模型,...可以被定义为...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
根据...,...被定义为...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...普遍被认为是指...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
提到...,通常我们想到的是...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
两个简短的例子可以解释这一概念。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
强调...很重要
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
我们的关注点在...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
最后,我们应该明确对...的定义
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
我们的意思是...
Daarmee bedoelen we ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
就此可以提供几种解释。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
根据...,其他学者认为...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

那么核心问题是:...将如何影响...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
研究表明多种因素与...相关
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...发现...和...存在重要关联
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej