Zwroty | fiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ogólne wprowadzenie do tematu
众所周知...
On tunnettu tosiasia, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ogólne wprowadzenie do tematu
如今,大家普遍认为...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
我们审视...等方面。
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
在此分析基础上,我们论证...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
在...领域,学者们普遍认为...
Itsepintainen perusajatus... on...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Podkreślenie wartości swoich badań
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
这项研究探寻...的原因
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
近期相关研究的作者建议...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
我们的目的是...
Tarkoituksemme on...
Używane do wskazania głównych celów badania
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

根据定义,...的意思是...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
明确...的定义很重要
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
术语...指...
Termi... viittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
根据...,...被定义为...
...mukaan ... määritellään...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...普遍被认为是指...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
提到...,通常我们想到的是...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
两个简短的例子可以解释这一概念。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
强调...很重要
On tärkeää painottaa...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
我们的关注点在...
Keskitymme...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
最后,我们应该明确对...的定义
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
我们的意思是...
Tarkoitamme tällä, että...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
就此可以提供几种解释。
Useita selityksiä on tarjottu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Nämä selitykset kumpuavat...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
根据...,其他学者认为...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

那么核心问题是:...将如何影响...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
研究表明多种因素与...相关
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...发现...和...存在重要关联
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej