Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ogólne wprowadzenie do tematu
It is a well-known fact that…
Het is een welbekend feit dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
A great deal is being written and said about…
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ogólne wprowadzenie do tematu
It is generally agreed today that…
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
We then review the factors…
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
We build on this analysis to identify…
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A persistent theme in...is…
Een vast onderwerp in ... is ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
This research explores the causes of…
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
The authors of more recent studies have proposed that…
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Our purpose is to…
Ons doel is, ...
Używane do wskazania głównych celów badania
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

By definition… means…
Volgens de definitie betekent ... ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
It is important to be clear about the definition of…
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
The term… refers to…
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
The standard model suggests that… can be defined as…
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
According to..., …is defined as…
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
…is commonly understood to mean…
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
What we usually have in mind when we talk about… is…
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Two brief examples might clarify this concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
It is important to emphasize…
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Our focus is on…
Onze aandacht is gevestigd op ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Finally, we should clarify our definition of…
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
What we mean is that…
Daarmee bedoelen we ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Several explanations have been offered.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
We can characterize these explanations as being rooted in…
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Following..., scholars have argued that …
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

The central question then becomes: how might… affect…?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...found a significant correlation between… and…
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej