Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Dall'osservazione dei dati si registra...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
Come si può osservare da...., ...
Amint látható ....
Używane do opisu danych
I dati sembrano suggerire che...
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
I grafici rivelano che...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
Dal grafico si rende evidente che...
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
Alcuni dati degni di nota sono...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... è direttamente proporzionale a...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Come già annunciato...
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistica mostra che...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Parlando in termini statistici...
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski