Zwroty | tajski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Dall'osservazione dei dati si registra...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Używane do opisu danych
Come si può osservare da...., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Używane do opisu danych
I dati sembrano suggerire che...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Używane do opisu danych
I grafici rivelano che...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Używane do opisu danych
Dal grafico si rende evidente che...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Używane do opisu danych
Alcuni dati degni di nota sono...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Używane do opisu istotnych danych
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... è direttamente proporzionale a...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Come già annunciato...
อย่างที่ทำนายไว้...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistica mostra che...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Secondo quanto emerge dalla statistica...
ตามสถิติ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Parlando in termini statistici...
พูดอย่างสถิติ
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski