Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski