Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Dall'osservazione dei dati si registra...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Come si può osservare da...., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
I dati sembrano suggerire che...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
I grafici rivelano che...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Dal grafico si rende evidente che...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Alcuni dati degni di nota sono...
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... è direttamente proporzionale a...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Come già annunciato...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistica mostra che...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Parlando in termini statistici...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski