Zwroty | koreański - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Dall'osservazione dei dati si registra...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Używane do opisu danych
Come si può osservare da...., ...
...에서 보다시피, ...
Używane do opisu danych
I dati sembrano suggerire che...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Używane do opisu danych
I grafici rivelano che...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Używane do opisu danych
Dal grafico si rende evidente che...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Używane do opisu danych
Alcuni dati degni di nota sono...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Używane do opisu istotnych danych
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... è direttamente proporzionale a...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Come già annunciato...
예상 했던 데로, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistica mostra che...
통계자료에 따르면...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Secondo quanto emerge dalla statistica...
통계에 의하면,
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Parlando in termini statistici...
통계적으로 말하면,
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski