Zwroty | fiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... on nähtävissä, että...
Używane do opisu danych
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Używane do opisu danych
Các dữ liệu cho thấy...
Aineisto viittaa siihen, että...
Używane do opisu danych
Các số liệu chỉ ra rằng...
Luvut osoittavat, että...
Używane do opisu danych
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Używane do opisu danych
Đáng chú ý là...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Używane do opisu istotnych danych
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... tỉ lệ thuận với...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Như dự đoán,...
Kuten ennustettu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Số liệu chỉ ra rằng...
Tilastot näyttävät, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Theo như số liệu cho thấy,...
Tilastojen mukaan...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Tilastollisesti puhuen...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski