Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
Amint látható ....
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski