Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski