Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski