Zwroty | rumuński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Używane do opisu danych
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Używane do opisu danych
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Używane do opisu danych
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Używane do opisu danych
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Używane do opisu danych
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski