Zwroty | grecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det framgår av ... att ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Używane do opisu danych
Enligt vad som framgår av ..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Używane do opisu danych
Uppgifterna verkar antyda att ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Siffrorna avslöjar att ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Używane do opisu danych
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaten från denna studie visar på att ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var positivt korrelerade med ....
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som förutspått, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistiken visar att ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt statistiken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rent statistiskt sett ...
Στατιστικά μιλώντας...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski