Zwroty | fiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Używane do opisu danych
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Używane do opisu danych
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Używane do opisu danych
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Używane do opisu danych
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Używane do opisu danych
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski