Zwroty | duński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Używane do opisu danych
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Używane do opisu danych
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Używane do opisu danych
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Używane do opisu danych
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Używane do opisu danych
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski