Zwroty | japoński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
・・・・に見られるように、・・・・
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
・・・・という注目すべき結果になった。
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
予想通り、・・・・
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
・・・・ということをこの統計は示している。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
統計によると、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
統計的に見て、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski