Zwroty | turecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Это можно предположить, исходя из того, что...
...'den görülebileceği üzere ...
Używane do opisu danych
Как можно заметить, исходя из..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Używane do opisu danych
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Używane do opisu danych
Цифровые данные обнаруживают, что...
Sayılar gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Używane do opisu danych
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Używane do opisu istotnych danych
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... хорошо сочеталось с ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Как мы и предполагали...
Tahmin edildiği üzere ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Статистика показывает, что...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Согласно статистике...
İstatistiklere göre ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Статистиически...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski