Zwroty | polski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Согласно статистике...
Według statystyk...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski