Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Это можно предположить, исходя из того, что...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Как можно заметить, исходя из..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Цифровые данные обнаруживают, что...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... хорошо сочеталось с ...
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Как мы и предполагали...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Статистика показывает, что...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Согласно статистике...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Статистиически...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski