Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Pode ser visto de/do/da...que...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Como pode ser observado em/no/na...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
Os dados sugerem que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
A figura revela que...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Alguns números significativos foram...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...foi positivamente correlacionado com...
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Como previsto,...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

As estatísticas mostram que...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
De acordo com as estatísticas...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Estatisticamente falando...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski