Zwroty | włoski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski