Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Amint látható ....
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski