Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
Согласно статистике...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski