Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Wie ... zeigt, ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
Die Zahlen legen offen, dass...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
... korreliert positiv mit... .
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Wie prognostiziert, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Rein statistisch gesehen,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski